Hướng dẫn số 10-HD/ĐU Tổng kết chi bộ, nhận xét và khen thưởng đảng viên khối chi bộ học viên tại Đảng bộ Học viện

16/11/2019 10:08 PM


Hướng dẫn số 10-HD/ĐU về Tổng kết chi bộ, nhận xét và khen thưởng đảng viên khối chi bộ học viên tại Đảng bộ Học viện

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF