Thông báo số 795-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 12/2019

15/11/2019 03:08 PM


Thông báo số 795-TB/HVCTKV I ngày 15/11/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 12/2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm