Thông báo số 792-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2019-2020

14/11/2019 11:14 AM


Thông báo số 792-TB/HVCTKV I ngày 14/11/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm