Thông báo số 778-TB/HVCTKV I về việc lấy dấu vân tay tại giảng đường A8

08/11/2019 08:36 AM


Thông báo số 778-TB/HVCTKV I ngày 07/11/2019 về việc lấy dấu vân tay tại giảng đường A8.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm