Công văn số 1112-CV/HVCTKV I về việc mạo danh cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I để kêu gọi tài trợ

15/10/2019 03:45 PM


Công văn số 1112-CV/HVCTKV I ngày 15/10/2019 về việc mạo danh cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I để kêu gọi tài trợ.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm