Thông báo số 696-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, hoàn chỉnh chương trình CCLLCT, cao học tháng 11/2019

10/10/2019 07:47 AM


Thông báo số 696-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, hoàn chỉnh chương trình CCLLCT, cao học tháng 11/2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm