Thông báo số 693-TB/HVCTKV I về việc tổ chức thi kết thúc môn học.

09/10/2019 03:34 PM


Thông báo số 693-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về việc tổ chức thi kết thúc môn học.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm