Quyết định số 1658-QĐ/HVCTKV I về việc cử Đoàn tham gia kế hoạch học tập ngoại khóa cho học viên các lớp Lào 14

07/10/2019 03:01 PM


Quyết định số 1658-QĐ/HVCTKV I ngày 07/10/2019 về việc cử Đoàn tham gia kế hoạch học tập ngoại khóa cho học viên các lớp Lào 14.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm