Thông báo số 678-TB/HVCTKV I về việc phân công các khoa chuyên môn hướng dẫn nghiên cứu thực tế đợt 1 đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020

04/10/2019 04:05 PM


Thông báo số 678-TB/HVCTKV I ngày 03/10/2019 về việc phân công các khoa chuyên môn hướng dẫn nghiên cứu thực tế đợt 1 đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm