Thông báo số 518-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi lại học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8 năm 2019

12/08/2019 09:55 AM


Thông báo số 518-TB/HVCTKV I ngày 12/8/2019 về kế hoạch thi lại học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8 năm 2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm