Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Tổ chức của Đảng lớp 01 (Từ ngày 12 - 16/8/2019)

09/08/2019 05:08 PM


Lịch giảng lớp bồi dưỡng chức danh công tác Tổ chức của Đảng lớp 01 (Từ ngày 12 - 16/8/2019)

File đính kèm

Ban quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm