Thông báo số 426-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học

10/07/2019 04:30 PM


Thông báo số 426-TB/HVCTKV I ngày 10/7/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm