Thông báo số 416-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học tháng 8 năm 2019

28/06/2019 05:11 PM


Thông báo số 416-TB/HVCTKV I ngày 28/6/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm