Thông báo số 412-TB/HVCTKV I về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018-2020

27/06/2019 11:05 AM


Thông báo số 412-TB/HVCTKV I ngày 26/6/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm