Thông báo số 397-TB/HVCTKV I về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Tài chính, khóa học 2017-2019

20/06/2019 04:44 PM


Thông báo số 397-TB/HVCTKV I ngày 20/6/2019 về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Tài chính, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm