Quyết định số 944-QĐ/HVCTKV I về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương môn học trong Chương trình Cao cấp lý luận chính trị

12/06/2019 01:56 PM


Quyết định số 944-QĐ/HVCTKV I ngày 12/6/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương môn học trong Chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

File đính kèm

Trung tâm Thông tin khoa học

Nội dung trong tệp đính kèm