Thông báo số 366-TB/HVCTKV I về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

07/06/2019 08:32 AM


Thông báo số 366-TB/HVCTKV I ngày 06/6/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm