Công văn số 700-CV/KVCTKV I về việc hoãn thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2017-2019

06/06/2019 04:40 PM


Công văn số 700-CV/KVCTKV I ngày 6/6/2019 về việc hoãn thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm