Quyết định số 919-QĐ/HVCTKV I về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

06/06/2019 10:16 AM


Quyết định số 919-QĐ/HVCTKV I ngày 6/6/2019 về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

File đính kèm

Ban Tổ chức - cán bộ

Nội dung trong tệp đính kèm