Thông báo số 321-TB/HVCTKV I về kế hoạch ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

15/05/2019 02:31 PM


Thông báo số 321-TB/HVCTKV I ngày 15/5/2019 về kế hoạch ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm