Thông báo số 320-TB/HVCTKV I về việc xây dựng bộ câu hỏi thi vấn đáp nhóm và bộ câu hỏi thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị

15/05/2019 02:28 PM


Thông báo số 320-TB/HVCTKV I ngày 15/5/2019 về việc xây dựng bộ câu hỏi thi vấn đáp nhóm và bộ câu hỏi thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm