Thông báo số 313-TB/HVCTKV I về Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Chính trị Lào 10

13/05/2019 04:52 PM


Thông báo số 313-TB/HVCTKV I ngày 10/5/2019 về Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Chính trị Lào 10.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm