Thông báo số 309-TB/HVCTKV I về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị

13/05/2019 04:50 PM


Thông báo số 309-TB/HVCTKV I ngày 9/5/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm