Thông báo số 311-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh phòng học các lớp tại Học viện Chính trị khu vực I

13/05/2019 04:44 PM


Thông báo số 311-TB/HVCTKV I ngày 10/5/2019 về việc điều chỉnh phòng học các lớp tại Học viện Chính trị khu vực I.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm