Kế hoạch số 254-KH/HVCTKV I về Kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề tự chọn lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng II, khóa học 2017-2019

12/04/2019 02:03 PM


Kế hoạch số 254-KH/HVCTKV I ngày 12/4/2019 về Kế hoạch học tập và giảng dạy chuyên đề tự chọn lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng II, khóa học 2017-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm