Thông báo số 253-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT A1, khóa học 2018-2019

12/04/2019 11:17 AM


Thông báo số 253-TB/HVCTKV I ngày 12/4/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT A1, khóa học 2018-2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm