Thông báo số: 1442/TB-HVCTKV I về việc thực hiện quy định đeo thẻ trong giờ làm việc và khi ra vào Học viện

12/11/2014 10:11 AM


Tất cả cán bộ, viên chức (kể cả giảng viên kiêm giảng, mời giảng) và học viên phải đeo thẻ trước ngực, bên ngoài áo khi ra vào Học viện và trong thời gian làm việc, học tập tại Học viện...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 1442/TB-HVCTKV I

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy định đeo thẻ trong giờ làm việc và khi ra vào Học viện

 

Thực hiện Quy định số 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, viên chức và Quy chế làm việc của Học viện Chính trị khu vực I, từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, viên chức (kể cả giảng viên kiêm giảng, mời giảng) và học viên phải đeo thẻ trước ngực, bên ngoài áo khi ra vào Học viện và trong thời gian làm việc, học tập tại Học viện. Đối với học viên nội trú khi ra vào cổng ngoài giờ hành chính phải xuất trình thẻ học viên với nhân viên bảo vệ.

2. Đối với khách đến liên hệ công tác hoặc gặp người nhà, khi vào cơ quan làm việc phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc Hộ chiếu), giấy giới thiệu đến liên hệ công tác... (trường hợp không có giấy tờ tùy thân phải được người cần gặp bảo lãnh) và đăng ký rõ nội dung, thời gian, đơn vị và cá nhân đến liên hệ công tác với nhân viên thường trực bảo vệ; nhận thẻ "Khách" và đeo thẻ trong suốt thời gian ở trong Học viện. Khách đến phải tuân thủ sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan, chấp hành nội quy của Học viện, khi ra về phải trả lại thẻ "Khách" và nhận lại giấy tờ tùy thân đã gửi lại thường trực bảo vệ.

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông báo này đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Đối với những cán bộ, viên chức (kể cả giảng viên kiêm giảng, mời giảng) chưa có thẻ, đề nghị Thủ trưởng đơn vị lập danh sách gửi phòng Hành chính - Văn phòng (P.108-A5) để tiến hành làm thủ tục cấp thẻ. Nếu cán bộ, viên chức của đơn vị vi phạm quy định này, Thủ trưởng đơn vị và bản thân cán bộ viên chức đó sẽ bị xử lý theo Quy chế làm việc và Quy định bình xét, xếp loại cán bộ, viên chức của Học viện.

4. Ban Quản lý đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phổ biến Quy định về đeo thẻ học viên khi ra vào cơ quan và trong giờ học tới các hệ lớp để học viên biết, thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo Ban Cán sự, cấp ủy các lớp kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Giao phòng Hành chính chỉ đạo Tổ Bảo vệ kiên quyết không để cán bộ, viên chức và học viên không đeo thẻ cán bộ và thẻ học viên ra vào Học viện và trong giờ làm việc; định kỳ báo cáo Ban Giám đốc về tình hình thực hiện để tổng hợp vào nội dung báo cáo công tác hàng tháng của Học viện.

Thừa lệnh Ban Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo để các đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị (Egov);

- Các lớp học viên;

- Website Học viện;

- Lưu: VT-VP.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Đăng Thông

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970