Thông báo số: 1432 /TB-HVCTKV I Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm uống rượu, bia và đồ uống có cồn tại Học viện

12/11/2014 10:10 AM


Kiên quyết không để cán bộ, viên chức và học viên vi phạm quy định cấm uống rượu, bia và đồ uống có cồn vào Học viện...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  1432 /TB-HVCTKV I

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm uống rượu, bia và đồ uống có cồn tại Học viện

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31  tháng 01 năm 2008 và Nghị quyết của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I ngày 14/02/2014 qui định về việc nghiêm cấm cán bộ, viên chức, học viên uống rượu, bia và đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu:

 

1. Cán bộ, viên chức, học viên (hệ đào tạo tập trung và không tập trung học tại Học viện) và khách đến làm việc tại Học viện nghiêm túc chấp hành quy định cấm uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc (kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách buổi trưa các ngày làm việc).

 

2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông báo này đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Nếu cán bộ, viên chức của đơn vị vi phạm quy định này, Thủ trưởng đơn vị và bản thân cán bộ, viên chức đó sẽ bị xử lý theo Quy chế làm việc và Quy định bình xét, xếp loại cán bộ, viên chức của Học viện Chính trị khu vực I.

 

3. Ban Quản lý đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phổ biến Thông báo này tới các hệ lớp để học viên biết, thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo Ban Cán sự, cấp ủy các lớp kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy chế.

 

4. Văn phòng Học viện tham mưu thành lập và chủ trì Đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông báo này tại ký túc xá, nhà ăn Học viện; chỉ đạo Tổ Bảo vệ - phòng Hành chính kiên quyết không để cán bộ, viên chức và học viên vi phạm quy định cấm uống rượu, bia và đồ uống có cồn vào Học viện; định kỳ báo cáo Ban Giám đốc về tình hình thực hiện quy định và tổng hợp vào nội dung báo cáo công tác hàng tháng của Học viện.

 

5. Ban Tổ chức - Cán bộ nghiên cứu, bổ sung tiêu chí thực hiện quy định này để bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm.

 

6. Phòng Thanh tra có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 

7. Ban Giám đốc Học viện đề nghị Công đoàn Học viện chỉ đạo các công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm quy định tại Thông báo này.

Thừa lệnh Ban Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo để các đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị (Egov);

- Các lớp học viên;

- Website Học viện;

- Lưu: VT-VP.

TL. BAN GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Đăng Thông

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970