Công văn số: 1393/HVCTKV I-KH-TV Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 6)

25/09/2014 03:43 AM


Ý kiến đóng góp của các đơn vị, thành viên Ban soạn thảo được thể hiện bằng văn bản và gửi qua tài khoản của các đồng chí trong Ban Giám đốc...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Số: 1393/HVCTKV I-KH-TV

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo

  Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 6)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

 

            Kính gửi:  - Thủ trưởng các đơn vị trong Học viện

                             - Các thành viên Ban soạn thảo Quy chế

                                     

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I xin gửi các Thủ trưởng đơn vị trong Học viện và các thành viên Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 6) của Học viện Chính trị khu vực I.

 

Đề nghị các đơn vị cho ý kiến đóng góp vào bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 6). Ý kiến đóng góp của các đơn vị, thành viên Ban soạn thảo được thể hiện bằng văn bản và gửi qua tài khoản của các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ trên hệ thống Hành chính điện tử, mục Hòm thư nội bộ. Thời gian gửi ý kiến đóng góp trước 16h ngày 23 tháng 09 năm 2014. Các đơn vị, cá nhân không có ý kiến thì coi như đồng ý với dự thảo nói trên.

 

Trân trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VP, KH-TV.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đăng Thông

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970