Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản

10/06/2014 07:39 AM


Với mục đích nâng cao kỹ năng quản lý, xây dựng và soạn thảo văn bản cho cán bộ lãnh đạo quản lý...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 658/ TB-HVCTKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hà Nội, ngày 19  tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản

---------------------

Kính gửiLãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện

 

Với mục đích nâng cao kỹ năng quản lý, xây dựng và soạn thảo văn bản cho cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên viên các đơn vị thường xuyên soạn thảo văn bản, thư ký các khoa tại Học viện. Giám đốc Học viện ủy quyền cho Ban Tổ chức - Cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo văn bản.

1. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trong Học viện; Chuyên viên làm công tác soạn thảo văn bản tại các Ban, Phòng, Trung tâm và thư ký các khoa.

2. Nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính nhà nước; Quy trình xây dựng văn bản hành chính nhà nước.

3. Giảng viên: Học viện Hành chính.

4. Thời gian: Thời gian dự kiến tổ chức lớp học chia làm 2 ngày:

 - Ngày 27/5/2014: Đối tượng là chuyên viên làm công tác soạn thảo văn bản tại các Ban, Phòng, Trung tâm và thư ký các khoa.

 - Ngày 28/5/2014: Đối tượng là lãnh đạo các đơn vị.

Đề nghị các đơn vị lập 02 danh sách: 01 danh sách tham dự lớp học ngày 27/5/2014; 01 danh sách tham dự lớp học ngày 28/5/2014 (mỗi đơn vị cử ít nhất 01 lãnh đạo tham gia lớp học) gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 23/5/2014 để trình Giám đốc ra quyết định.  

 

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;                                                         

- Lưu: TCCB, VT

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

.

                                                                          

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970