Công văn số 593/HVCTQG-BTTr về việc báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những 6 tháng năm 2014

02/06/2014 07:12 AM


Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10-6-2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

Số: 593/HVCTQG -BTTr
V/v báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2014

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Học viện trực thuộc;
- Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;
- Chánh Văn phòng Học viện;
- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học;
- Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị;
- Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng;
- Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy.

        Thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10-6-2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 340-CV/BNCTW ngày 14-8-2013 của Ban Nội chính Trung ương V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 877/HVCT-HCQG ngày 30-8-2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 878/HVCT-HCQG ngày 30-8-2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh V/v đề nghị phối hợp thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Thanh tra chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cung cấp thông tin bằng văn bản như sau:

- Các Học viện trực thuộc: Báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Các đơn vị trực thuộc: Văn bản cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng.

 Thời kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2014 (từ ngày 16-12-2013 đến ngày 15-6-2014)

Nội dung báo cáo, cung cấp thông tin: Theo mẫu Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10-6-2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 340-CV/BNCTW ngày 14-8-2013 của Ban Nội chính Trung ương (được gửi kèm theo).  

Báo cáo, văn bản cung cấp thông tin gửi về Ban Thanh tra Học viện trước ngày 18-6-2014 theo địa chỉ: Ban Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh số 419 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. ĐT: (04)62827268; Fax: (04)62827359; đồng thời, gửi file dữ liệu qua hộp thư điện tử: thtra@npa.org.vn./.

          

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để báo cáo);
- Lưu: VT, BTTr.

 

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH THANH TRA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Báo

 

Công văn số 340-CV/BNCTW V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng:

 

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại....:

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970