Thông báo kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Tháng 01 - Quý I, Năm 2014

19/02/2014 03:49 AM


Ngày 03 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

 QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

Số: 06 /TB - HVCT – HCKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Hà Nội, ngày 03  tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ĐÀO TẠO

Tháng 01 - Quý I, Năm 2014

-------------------

            Ngày 03 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường 701, nhà A5, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo và đồng chủ trì của các Phó Chủ tịch Hội đồng; Hội đồng Khoa học – Đào tạo đã họp triển khai các nội dung theo chương trình Hội nghị, căn cứ vào biên bản của Hội nghị, Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau:

1. Đối với  “Việc điều chỉnh khung chương trình đào tạo tiếng Anh của trình độ Thạc sĩ theo yêu cầu mới (B1 tham chiếu châu Âu) tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I”

            - Đào tạo trình độ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn tiếng Anh B1 (khung tham chiếu châu Âu) trong tổng thể đào tạo trình độ thạc sĩ cần quan tâm xem xét hai vấn đề: (i) Hiện trạng đang phải đối mặt; (ii) Tính đến xu hướng, nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu của học viên cao học.

            - Không phải là giải pháp lâu dài mà là giải pháp tình thế. Do vậy, nên sử dụng khung đào tạo tiếng Anh B1 (khung tham chiếu châu Âu) của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện giao cho Bộ môn Ngoại ngữ (phòng HTQT) linh hoạt điều chỉnh, nắm bắt những nội dung, những điểm mới để cấu trúc lại cho phù hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

            - Thực hiện đầy đủ thông tư 10 của Bộ GD&ĐT về đạt chuẩn ngoại ngữ (tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu) đối với đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu có nhu cầu khác sẽ giao đơn vị chức năng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức thi đánh giá kết quả tiếng Anh B1 (khung tham chiếu châu Âu) để thực hiện.        

2. Đối với “Dự thảo tiêu chí phân loại, khen thưởng thành tích hoạt động khoa học 5 năm (2008 – 2013)”              

            - Thống kê, kê khai để khen thưởng phải đạt được mục đích, ý nghĩa nhằm tạo động lực đối với các Nhà khoa học và các đơn vị trong Học viện. Từ sau năm 2013, việc đánh giá sẽ căn cứ theo “Quy định về định mức NCKH của giảng viên” của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, do Giám đốc Học viện kí ban hành áp dụng từ 01/01/2014

            - Giao cho Ban QLKH thông báo để các đơn vị và cá nhân kê khai bổ sung thành tích NCKH kèm minh chứng kết quả NCKH trong 5 năm, giai đoạn 2008 – 2013 (tính đến hết ngày 31/12/2013). Giao PGĐ. Đậu Tuấn Nam chỉ đạo việc tính toán, thống kê bổ sung điểm thành tích NCKH của cá nhân và tập thể cho đầy đủ và chính xác.

            - Nghiên cứu, đề xuất lại cách tính thành tích NCKH của cá nhân và tập thể, trên cơ sở dựa trên điểm thực tế để cơ cấu giải thưởng theo góp ý của Hội đồng KH – ĐT.

            - Về giải thưởng và cơ cấu giải thưởng, chia thành các loại: (1) Giải thưởng dựa trên căn cứ điểm của cá nhân, tập thể; (2) Bổ sung thêm giải thưởng cho các Nhà khoa học trẻ; (3) Giải thưởng cho các Nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong công tác kèm cặp, bồi dưỡng, hướng dẫn các thế hệ Nhà khoa học trẻ; (4) Nên xem xét ưu tiên cán bộ nữ tham gia NCKH.

            - Trên cơ sở kết quả, giải thưởng và cơ cấu giải thưởng. Ban QLKH trình thường trực Hội đồng và Giám đốc quyết định khen thưởng thành tích NCKH 5 năm (2008 – 2013) cho các cá nhân và tập thể của Học viện; tổ chức trao giải tại Hội nghị Tổng kết công tác NCKH năm 2013 và triển khai công tác NCKH năm 2014 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.           

3. Đối với “Quy định về chuẩn chuyên môn theo các vị trí công tác ở các đơn vị theo chức danh”

            - Giao nhiệm vụ cho Ban TCCB chuẩn bị lại Dự thảo Quy định rõ hơn. Trong đó, xác định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Quy định (cụ thể xác định danh mục tuyển dụng, đào tạo cơ bản, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp LLCTHC; đào tạo lại và bồi dưỡng…). Cần làm rõ các căn cứ xây dựng trên cơ sở tham khảo danh mục ngành, nghề theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ KHCN; cần xem xét đến chuyên ngành gần, đào tạo và bồi dưỡng.

            - Giữa các Khoa chuyên môn và các Phòng, Ban chức năng cần phải có sự khác biệt; tránh sự tùy tiện trong tuyển dụng; tránh hiện tượng sắp xếp bố trí cán bộ một cách chủ quan.

            - Chú ý đến người được đào tạo ở nước ngoài, tính đến yêu cầu Hội nhập quốc tế.

Trên đây là kết luận của Giám đốc, Chủ tich Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Hội đồng KH – ĐT căn cứ để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Ban Giám đốc;

- Thường trực HĐ KH-ĐT;

- Các đơn vị (t/hiện);

- Website Học viện (đăng tải);

- Lưu: VT, Ban QLKH.

 

Đã ký

 

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970