Kế hoạch số 856-KH/HVCTKV1 xuất bản Tạp chí Giáo dục lý luận năm 2022

Kế hoạch xuất bản Tạp chí Giáo dục Lý luận năm 2021.

Thông báo số 495-TB/HVCTKV I ngày 05/8/2020 về Thể thức đăng bài Tạp chí Giáo dục lý luận.

Kế hoạch đặt bài viết đăng Tạp chí Giáo dục lý luận năm 2020.

Nguồn nhân lực (NNL) ở nông thôn chính là chủ thể quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình. Bài viết đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm sử dụng hợp lý NNL nông nghiệp nông thôn trong quá trình CNH,HĐH tại tỉnh Thái Bình.

Trong nghiên cứu mô hình truyền thông hai chiều về quan hệ công chúng, học giả J.Grunig đã phân chia thành hai loại hình: Mô hình truyền thông hai chiều không đối xứng và mô hình truyền thông hai chiều đối xứng dựa trên nguyên tắc về sự cân bằng trong mối tương tác giữa tổ chức và công chúng. Bài viết khái quát những quan điểm cơ bản của J.Grunig về hai mô hình này và việc áp dụng vào thực tiễn hoạt động PR.

Bài viết tập trung làm rõ một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên kết quả trên là vai trò của công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện “Nghị quyết về tam nông”.

Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đánh giá những cơ hội, thách thức đối với từng lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam, chỉ ra phương hướng vận dụng các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970