Nguồn nhân lực (NNL) ở nông thôn chính là chủ thể quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình. Bài viết đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm sử dụng hợp lý NNL nông nghiệp nông thôn trong quá trình CNH,HĐH tại tỉnh Thái Bình.

Trong nghiên cứu mô hình truyền thông hai chiều về quan hệ công chúng, học giả J.Grunig đã phân chia thành hai loại hình: Mô hình truyền thông hai chiều không đối xứng và mô hình truyền thông hai chiều đối xứng dựa trên nguyên tắc về sự cân bằng trong mối tương tác giữa tổ chức và công chúng. Bài viết khái quát những quan điểm cơ bản của J.Grunig về hai mô hình này và việc áp dụng vào thực tiễn hoạt động PR.

Bài viết tập trung làm rõ một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo nên kết quả trên là vai trò của công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện “Nghị quyết về tam nông”.

Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đánh giá những cơ hội, thách thức đối với từng lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam, chỉ ra phương hướng vận dụng các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

Tạp chí Giáo dục lý luận số 282 tháng 12/2018.

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết: "Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay".

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết: "Hoàn thiện đội ngũ viên chức theo yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII".

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết: "Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay".

  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 1685
  • Tháng hiện tại: 42709
  • Tổng lượt truy cập: 297087
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970