Kế hoạch và sơ đồ bố trí phòng đánh giá đề án tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa 2017-2018, ngày đánh giá 07,08/5/2018

Kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018 và hệ không tập trung khóa học 2016-2018

Biên bản điều chỉnh điểm thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018

Biên bản chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018 và hệ không tập trung khóa học 2016-2018

Biên bản đối thoại trực tiếp của cán bộ chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kết quả tổng hợp rà soát tên đề án các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Nghệ An 2, khóa học 2015 - 2017

Quyết định số 1869/HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2016-2018

Quyết định số 1868/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề án, cử giảng viên hướng dẫn đề án lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Yên Bái, khóa học 2016-2018