Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Hiệu lệnh thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Kế hoạch và sơ đồ bố trí phòng thi tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Kế hoạch và sơ đồ bố trí phòng đánh giá đề án tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa 2017-2018, ngày đánh giá 07,08/5/2018

Kết quả chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018 và hệ không tập trung khóa học 2016-2018

Biên bản điều chỉnh điểm thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018

Biên bản chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018 và hệ không tập trung khóa học 2016-2018

Biên bản đối thoại trực tiếp của cán bộ chấm thi phúc khảo kỳ thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 2 năm học 2017-2018