Thông báo Về việc công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2012

19/03/2014 09:08 AM


Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

 

Số: 1662/TB-HVCT-HCKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2012

--------------------------------------

         

         Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Căn cứ Thông báo số 276/TB-HVCT-HCQG-TC ngày 27/09/2013 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

         Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo:

         Công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2012 (Chi tiết theo Biểu số 03 đính kèm)./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BGĐ;

- Thủ trưởng các đ/v thuộc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, TV.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

 
 
 
Ghi chú: Tải các Biểu đính kèm theo Thông báo trong Mục Tài chính hậu cần của Tin nội bộ.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970