Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

15/12/2022 01:21 AM


Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2022, chiều 13/12/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

 

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS,TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Đồng chí Trương Hồ Hải, Phó Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Đồng chí Hà Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại Hội nghị

 

Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tham dự.

 

PGS,TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, PGS,TS Hoàng Văn Hoan nhấn mạnh: Trong năm 2022, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ động, thích ứng linh hoạt và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Học viện đã triển khai các nhiệm vụ và đã đạt được kết quả trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Năm 2022, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên đến toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên và học viên; chỉ đạo 100% giảng viên, giảng viên kiêm giảng tham gia cuộc thi viết chính luận lần thứ hai về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn Học viện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo giới thiệu nội dung sách: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, viên chức; chỉ đạo biên soạn và in cuốn sách “Xây dựng Đảng về đạo đức-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”; Chỉ đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ giảng viên Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; “Vận dụng tinh thần tác phẩm “Đảng ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay”; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Về xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Học viện chỉ đạo quy hoạch chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Năm 2022, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 20 chi bộ khối cơ quan về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch và kiểm tra định kỳ đối với chi bộ khối cơ quan; kế hoạch kiểm tra, giám sát các đồng chí đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Tại Hội nghị, đảng viên bày tỏ sự nhất trí cao với Dự thảo báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Các ý kiến tham góp đã làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong công tác Đảng năm 2022 và bổ sung nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 để toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

 

TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

 

TS Phạm Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

 

PGS,TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Bí thư Chi bộ khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu

 

TS Trương Văn Huyền, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Quang Hiển, Giảng viên khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

 

Đồng chí Lê Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ sự nhất trí cao với Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, Đồng chí đề nghị, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Học viện hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản toàn diện, mạnh mẽ, những vấn đề then chốt trong đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, cơ cấu, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; lãnh đạo công tác tăng cường quản lý điều hành, đổi mới các thủ tục hành chính trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

TS Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy thông qua các Quyết định khen thưởng năm 2022

 

Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân trong năm 2022, TS Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy đã thông qua Quyết định của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quỳnh Giao và đảng viên Lê Văn Thái; Quyết định khen thưởng 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ban Quản lý đào tạo; Trung tâm Thông tin khoa học); 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Quyết định tặng giấy khen cho Tổ Biên soạn sách Xây dựng Đảng về đạo đức - một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho hai đồng chí Nguyễn Quỳnh Giao và đồng chí Lê Văn Thái

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh tặng Giấy khen cho đại điện các chi bộ hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và  trao giấy khen cho Tổ Biên soạn sách Xây dựng Đảng về đạo đức - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

PGS,TS Hoàng Văn Hoan và TS Vũ Văn Hậu tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của PGS,TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm đảng viên và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của từng chi bộ, đảng viên đã có nhiều cố gắng góp phần tạo nên thành tích chung của Đảng bộ. Bước sang năm 2023, Đồng chí mong muốn, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, thực hành dân chủ, đoàn kết thống nhất vì mục tiêu chung, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970