Hội nghị phổ biến Nghị quyết tháng 10/2021

04/10/2021 02:41 PM


Sáng 4/10/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 10/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Hội nghị đã phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật lao động; Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021; Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021.

 

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT THÁNG 10/2021

 

Sáng 4/10/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 10/2021. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị TS. Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật đã phổ biến những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019 và một số văn bản có liên quan. Với tỉ lệ 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành, ngày 20/11/2019, Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ 01/01/2021. Khắc phục những bất cập trước đây, Bộ Luật lao động hiện hành  đã tạo khung pháp lý hoàn thiện hơn cho quan hệ lao động - việc làm, bảo đảm lợi ích hài hòa và tăng quyền chủ động cho người lao động và người sử dụng lao động. Với các quy định mới về tiền thưởng, tiền lương; giao kết hợp đồng, đối thoại, kỷ luật lao động, đặc biệt là những quy định về lao động đối với trẻ em, người cao tuổi, lao động nữ và bình đẳng giới … Bộ Luật Lao động năm 2019 đã tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết; tạo sự đồng bộ, tương thích trong cả hệ thống pháp luật. Đây được coi là công cụ thiết yếu điều chỉnh quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

 

TS. Nguyễn Thúy Hoa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật đã phổ biến những điểm mới trong Bộ Luật lao động sửa đổi

 

TS. Phạm Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ phổ biến văn bản tại Hội nghị

 

TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến

 

Hội nghị đã được nghe TS. Phạm Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ phổ biến Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên,người lao động trong toàn Học viện.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai cuộc vận động tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Học viện và các Trường chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội  bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

 

TS. Phạm Hồng Quý công bố các Quyết định công tác cán bộ

 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Phạm Hồng Quý công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về giao PGS.TS. Trương Quốc Chính tiếp tục giữ chức Quyền Trưởng khoa Triết học thuộc Học viện Chính trị khu vực I, thời gian từ ngày 01/9/2021 cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định điều động, bổ nhiệm TS. Trương Bảo Thanh, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận từ ngày 01/10/2021. Thời gian giữ chức vụ là 60 tháng; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện điều hành khoa Xã hội học và Phát triển kể từ ngày 01/10/2021 đến khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo khoa theo Thông báo nội dung họp Ban Giám đốc ngày 01/10/2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt công việc trên những mặt công tác sau:

Công tác đào tạo,bồi dưỡng: Các khoa chuyên môn tiếp tục tập trung xây dựng và điều chỉnh câu hỏi cốt lõi, đề cương môn học và chuyển hóa các nội dung đảm bảo đáp ứng mục tiêu đề ra; Xây dựng câu hỏi thi, đề nghị cán bộ giảng viên nghiên cứu kỹ hướng dẫn và tư duy việc xây dựng câu hỏi đề thi đảm bảo mang tính mở gắn lý luận với thực tiễn; Triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học cho học viên, khuyến khích các cá nhân, đơn vị tiên phong tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học, tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện; Các tổ tham gia xây dựng chương trình bồi dưỡng sớm hoàn thiện, ưu tiên việc xin ý kiến góp ý từ người học và các cơ quan có liên quan, nhằm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu người học cũng như phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Công tác nghiên cứu khoa học: Đề nghị Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế giải quyết dứt điểm việc nâng cấp phầm mềm quản lý khoa học phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu thông tin của các nhà khoa học của Học viện; Điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành sớm tiêu chí đánh giá khen thưởng; Tập trung mở rộng nghiên cứu tư vấn với các tổ chức, cá nhân bên ngoài Học viện, nhằm tăng quy mô, nguồn thu cho Học viện.

Công tác Tổ chức - Cán bộ: Ban Tổ chức - Cán bộ tham mưu tổng hợp, rà soát đội ngũ giảng viên trẻ, giảng viên mới tuyển dụng về làm việc có thời hạn từ 01 đến 02 năm tại các đơn vị chức năng để đào tạo, bồi dưỡng; Lập danh sách cán bộ giảng viên ở các khoa có chuyên môn phù hợp, có khả năng tham gia học tập chuyên ngành quốc phòng an ninh, để xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh trong thời gian tới tại Học viện; Xây dựng vị trí việc làm, các đơn vị giảng dạy xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên của khoa để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn chung của từng khoa, đồng thời đảm bảo tính kế cận, phù hợp không bị hụt hẫng đội ngũ giảng viên trong mỗi đơn vị.

Công tác Tài chính - Hậu cần: Ban kế hoạch - Tài xây dựng Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 trên cơ sở các nguồn lực hiện có và đảm bảo phù hợp với điều kiện trong bối cảnh thực tế hiện nay; Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo các điều kiện cần thiết đón học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị, khóa học 2021-2022 học tập trung tại Học viện.

Tạp chí, Trung tâm Thông tin khoa học: Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị tập trung chuẩn bị ra mắt Tạp chí phiên bản điện tử theo Quyết định cấp phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin khoa học sớm hoàn thiện ban hành quy định phát triển văn hóa đọc và điều chỉnh hoạt động giới thiệu sách tại Học viện.

Công tác Thanh tra: Bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Ban Thanh tra tập trung xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Học viện, trong đó tập trung vào các công việc còn ít nền nếp để kịp thời chấn chỉnh, xây dựng kỷ luật, kỷ cương của Học viện.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Công đoàn, Ban Nữ công Học viện xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế; Tập trung hoàn thành tiêu chí đánh giá khen thưởng công đoàn, Đoàn thanh niên phù hợp với tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ viên chức, người lao động, tránh mẫu thuẫn giữa các tiêu chí đánh giá.

Các chi bộ tổ chức thảo luận, nghiên cứu các Quy định Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng từ đó tạo ra sự thống nhất và tổ chức thảo luận trong toàn Đảng bộ; Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, sinh hoạt chính trị về triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025. Ban Tỏ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ với mang chủ đề “Cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến” gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng  cá nhân, đơn vị, tập thể và của Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:54
  • Hôm nay: 1266
  • Tháng hiện tại: 12878
  • Tổng lượt truy cập: 10430
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970