Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

28/06/2021 09:19 PM


Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2021, chiều ngày 28/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

 

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2021, chiều ngày 28/6/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Vụ Tổ chức - Cán bộ. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện  phát biểu và chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Đảng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực I đã lãnh đạo, chỉ đạo Học viện thực hiện tốt công tác chuyên môn trên các mặt công tác; tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức quán triệt, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết cấp trên trong buổi chào cờ thứ 2 tuần đầu hằng tháng; triển khai thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với đổi mới xây dựng đề cương môn học gắn với chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng; tiếp tục lãnh đạo đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết tại Hội nghị

 

Song song với học tập, quán triệt các Nghị quyết, Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết về các chuyên đề: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo nhằm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện tổng kết Nghị quyết 387-NQ/ĐU ngày 04/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng khối đại đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh" nhằm xây dựng và củng cố khối đoàn kết để mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm giữ gìn, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chi bộ và nâng cao trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...

 

TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

TS. Giang Thị Huyền, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển phát biểu

 

TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

TS. Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

 

TS. Phạm Thành Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ phát biểu

 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý, bổ sung và tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Những kết quả được trình bày trong báo cáo đã thể hiện rõ sự nỗ lực, cố gắng rất cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao trên các mặt công tác như đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức cán bộ; hành chính, tài chính, hậu cần; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các mặt công tác khác đối với Học viện Chính trị khu vực I.

Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I cần tập trung làm tốt các công tác sau: Thứ nhất, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc các hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh, cao học được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao; Tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021; tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh; tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 theo kế hoạch đề ra trong điều kiện vừa học tập giảng dạy vừa phòng chống đại dịch Covid -19; Đảm bảo công tác đào tạo đạt số lượng, chất lượng thông qua giảng dạy theo hình thức trực tuyến; Thứ hai, cập nhật các Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học đã được giao; công tác hành chính, tài chính, hậu cần phải chủ động, đảm bảo các nguồn lực cho các hoạt động của Học viện; triển khai xây dựng công trình cơ sở, vật chất đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao; trong công tác Đảng và đoàn thể cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế trong xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiên nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; trong công tác tổ chức - cán bộ cần tích cực triển khai đánh giá vị trí việc làm; xác định tiêu chuẩn chức danh, cử cán bộ đi nghiên cứu thực tế; định biên lại vị trí công tác tại các đơn vị thuộc Học viện theo chỉ tiêu phân bổ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thực hiện việc tuyển dụng bổ sung đội ngũ giảng viên theo đúng quy định...

Đồng chí cũng đề nghị, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao ý thức, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đồng bộ, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển Học viện Chính trị khu vực I ngày một vững mạnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời đã ghi nhận những kết quả đạt được của Học viện I trong 6 tháng đầu năm 2021. Thay mặt Đảng ủy, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh xin tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc để cụ thể hóa vào các Nghị quyết của Đảng ủy, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục vượt qua khó khăn, đồng lòng, trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường giáo dục công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao vai trò nêu gương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung triển khai các Nghị quyết chuyên đề; Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp; Công tác Đoàn thể cần xây dựng phương án nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 1746
  • Tháng hiện tại: 15182
  • Tổng lượt truy cập: 19769
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970