Chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 4/2021

06/04/2021 10:01 AM


Sáng 05/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triết Nghị quyết tháng 4/2021.

 

CHÀO CỜ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT THÁNG 4/2021

 

Sáng 05/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và phổ biến, quán triết Nghị quyết tháng 4/2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Thục, TS. Vũ Văn Hậu; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2021

 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy đã chủ trì nội dung giao ban và triển khai các nhiệm vụ tháng 4/2021. Trong đó, Đồng chí đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 3/2021 trên các mặt công tác của toàn Đảng bộ và chỉ ra những điểm hạn chế cần được khắc phục để thực hiện tốt trong tháng tiếp theo, Đồng chí đề nghị tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng yếu như:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng đào tạo: Xây dựng kế hoạch giảng dạy cho học viên các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 đảm bảo cho học viên kịp tiến độ tham gia kỳ thi tốt nghiệp; Xây dựng văn bản trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp của các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021 sang đợt 2 do chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19; Tiếp tục tập trung điều chỉnh đề cương môn học chương trình Cao cấp lý luận theo nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chức danh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh phía Bắc để mở rộng quy mô đào tạo bồi dưỡng; Tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, đại học văn bằng 2 năm 2021; Ban hành kế hoạch dự giờ đối với giảng viên theo quy định chung của Học viện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác nghiên cứu của đội ngũ giảng viên.

Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Tập trung thẩm định, chỉnh sửa để xuất bản cuốn sách “Cán bộ, đảng viên của Học viện Chính trị khu vực I thực hành nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục tư vấn, ký hợp đồng đề tài cơ sở phân cấp và đề tài khoa học cơ sở tự chủ 2021; Hoàn thiện phần mềm quản lý hoạt động khoa học; Xây dựng phương án kết nối nghiên cứu khoa học với địa phương; Tiếp tục triển khai các kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai kế hoạch đi nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2021; Thực hiện thông báo số 34-TB/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức.

Về công tác hành chính, hậu cần: Nâng cấp hệ thống hành chính điện tử (Egov) để công tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Học viện đảm bảo tính hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Về công tác tạp chí và thông tin khoa học: Xây dựng, mở rộng phát hành tạp chí và kết nối với địa phương; Sử dụng Tạp chí làm tài liệu học tập cho giảng viên; Hoàn thành đề án xây dựng Tạp chí giáo dục lý luận phiên bản điện tử.

Về công tác Thanh tra, pháp chế: Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn Học viện.

Về công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể:Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã triển khai phổ biến Công văn số 133-CV/ĐUK ngày 15/3/2021 về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 23-KH/HVCTQG ngày 28/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã phổ biến Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 25/02/2021 của Đảng ủy khối về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cần tiếp thu nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó cần tập trung: Một, công tác nghiên cứu khoa học, việc rà soát các đề tài và nhiệm vụ khoa học phải đảm bảo đầu tư có hiệu quả; Hai, về công tác tổ chức - cán bộ, tập trung rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết 18 -NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển trong nội bộ đơn vị để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng suất lao động;  Rà soát, chấn chỉnh lại kỷ luật lao động; Ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Bốn, Thực hiện kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 “Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đề nghị khoa chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa trường Đảng.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1247
  • Tháng hiện tại: 58151
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970