Thông báo số 634-TB/HVCTKV I về kế hoạch tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

22/09/2020 07:47 AM


Thông báo số 634-TB/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về kế hoạch tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

File đính kèm

Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I

Nội dung trong tệp đính kèm