Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

19/06/2020 09:14 AM


Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, sáng ngày 16/6/2020, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, sáng ngày 16/6/2020, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên.

 

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

 

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; nhận diện các hoạt động lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước; tập huấn các kỹ năng viết tin, bài, xây dựng các video tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội.

Tham dự Lớp tập huấn có gần 100 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ cộng tác viên giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thành viên Ban Chỉ đạo 35 của các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là việc làm hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đồng thời cũng là bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là một nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 24/7/2019, Giám đốc Học viện đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/HVCTQG, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, các nội dung cần thực hiện và phân công cho các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Sau gần 1 năm triển khai Kế hoạch, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Học viện và các Học việc trực thuộc đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trên nhiều phương diện.

Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và từ chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cả 3 lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đào tạo - bồi dưỡng và tuyên truyền, giáo dục, PGS,TS Lê Văn Lợi khẳng định trong phát biểu khai giảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, PGS,TS Lê Văn Lợi, đề nghị các đồng chí học viên cần nghiêm túc, tích cực, chủ động tiếp thu nội dung các Chuyên đề được truyền đạt tại lớp tập huấn; trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng để lớp học đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước./.

 

 

hcma.vn