Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: trên 90% tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020 09:03 AM


Tính đến ngày 15/6, toàn Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có 30/33 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 91%.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH: TRÊN 90% TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐÃ HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 -2025

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

 

Trong đó, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, II, IV, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đảng bộ Văn phòng Học viện, Đảng bộ Viện Thông tin khoa học đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, 03 chi bộ và Đảng bộ còn lại đang tổ chức triển khai đúng kế hoạch.

Đáng chú ý, 03/03 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội điểm (Chi bộ Viện Kinh tế chính trị, Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I) đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy định tổ chức sinh hoạt đảng. Các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy đã tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn 34-HD/BTCTW ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số điểm về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ”, và Kế hoạch 29-KH/ĐU ngày 15/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về Tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hiện nay, các đảng bộ đang hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện theo quy định.

Theo Kế hoạch, đến hết ngày 27/6/2020, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

 

hcma.vn