Lễ phát thẻ đảng viên và Hội nghị triển khai phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy cấp trên

03/09/2019 09:40 AM


Thực hiện Kế hoạch công tác Đảng tháng 8 năm 2019 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, chiều 30/8/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và Hội nghị triển phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp trên tới toàn thể viên chức và người lao động trong Học viện. Đồng chí Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

LỄ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN

CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG ỦY CẤP TRÊN

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Đảng tháng 8 năm 2019 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, chiều 30/8/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và Hội nghị triển khai phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể viên chức và người lao động trong Học viện. Đồng chí Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Lê Thị Thục,Trưởng Ban Tuyên giáo đã trao thẻ đảng cho 22 đồng chí đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Thẻ đảng cho các đảng viên

 

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Thẻ đảng cho các đảng viên

 

Trong phiên làm việc, Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu, báo cáo 6 chuyên đề. Bao gồm: i) Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và phổ biến bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; ii) Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; iii) Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; iv) Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; v) Công văn số 582-CV/BTG ngày 05/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vi) Nội dung tuyên truyền đấu tranh phản bác Pháp luân công.

 

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

 

 

TS. Phạm Tú Tài, Phó Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, đại diện Chi ủy Khoa báo cáo tại Hội nghị

 

 

ThS. Tạ Khánh Trường, Phó Bí thư Chi bộ khoa Văn hóa và Phát triển  báo cáo tại Hội nghị

 

 

PGS.TS. Cung Thị Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ khoa Triết học báo cáo tại Hội nghị

 

 

TS. Vũ Trường Giang, Bí thư chi bộ khoa Dân tộc & Tôn giáo báo cáo tại Hội nghị

 

Trên cơ sở quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, các báo cáo viên đã đánh giá, phân tích sâu những nội dung cốt lõi, đồng thời chỉ ra việc vận dụng các quan điểm, giải pháp trong Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của từng đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I khẳng định: các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận được quán triệt trong Hội nghị đã đề cập đến những vấn đề quan trọng và có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là các đảng viên là giảng viên, cần quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc, vận dụng phù hợp vào các bài giảng và nghiên cứu khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận của Học viện. Đồng chí cũng mong muốn và đề nghị các chi bộ tiếp tục tổ chức các buổi thảo luận, sinh hoạt chuyên đề sâu hơn để gắn kết tốt hơn các nội dung đã được quán triệt với nội dung chuyên môn của đơn vị.

Trung tâm Thông tin khoa học