Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết tháng 02/2022

08/02/2022 05:33 PM


Chiều ngày 08/2/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 02/2022. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã triển khai Hướng dẫn số 02-HD/BTG, ngày 13/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương về thực hiện công tác lý luận năm 2022, với 6 nội dung lớn: Tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, các Nghị quyết của Đảng bộ khối; thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Công tác giáo dục lý luận chính trị; Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị.

Về triển khai Chương trình số 02-CTr/BTG, ngày 10/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương về công tác tuyên giáo năm 2022, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ khối; Triển khai, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “”tự chuyển hóa”; Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Triển khai Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh cho biết, Nghị quyết đã đánh giá những ưu điểm về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ của Học viện. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị, đoàn thể, cần bám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, đủ năng lực phẩm chất và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ, giảng viên trẻ. Từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ tại Học viện như tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng đề án; tạo nguồn bằng các hình thức phù hợp; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng,cán bộ giảng viên trẻ là nhiệm vụ then chốt; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học phát huy sức sáng tạo.

Triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nêu rõ, Quy định có 13 Điều, quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đồng chí cũng đánh giá Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương có sự coi trọng về chất lượng và mang tính dân chủ hơn, tập trung hơn, phân cấp hơn, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Bên cạnh đó, về phương pháp, quy trình chặt chẽ, minh bạch, gọn gàng hơn.

Triển khai Nghị quyết tháng 02/2022, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường giai cấp bản chất công nhân cho Đảng ủy và các chi ủy nhằm mục đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai các Nghị quyết chuyên đề về công tác Tuyên giáo và công tác kiểm tra giám sát; tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đối với các mặt công tác, Đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Về công tác đào tạo bồi dưỡng, các khoa chuyên môn đăng ký xây dựng đề cương, tài liệu hướng dẫn học tập, thành lập Hội đồng thẩm định xem xét triển khai. Đây là một trong tiêu chí đánh giá thi đua trong năm 2022 của các đơn vị giảng dạy; Từ ngày 14/2/2022 Học viện tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với 6 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, tổ chức dự giờ các lớp theo hình thức trực tuyến và qua nền tảng MSTeam; Hoàn thiện đề cương, câu hỏi cốt lõi, đề cương bài giảng đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất trong các khoa; Phát triển đội ngũ giảng viên; xây dựng kế hoạch giới thiệu sách năm 2022; tiếp tục hoàn thiện dứt điểm các Quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học; phát triển các nhiệm vụ khoa học kết nối với địa phương; Triển khai cuộc thi viết chính luận năm 2022; Tiếp tục nâng cao công tác phòng chống Covid-19 đảm bảo an toàn đón học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; Vận hành Tạp chí Giáo dục lý luận phiên bản điện tử, đồng thời nội dung các bài tạp chí tập trung vào các vấn đề sở hữu đất đai về nhà nước pháp quyền về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các vấn đề an sinh xã hội, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới; xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, rà soát theo các đơn vị có liên quan đảm bảo theo yêu cầu tuyển dụng theo tinh thần Nghị quyết số13-NQ/ĐU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 859
  • Tháng hiện tại: 41504
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970