Học viện Chính trị khu vực I tổ chức nghe báo cáo chuyên đề "Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm sai trái thù địch chống phá Đại hội XIII"

27/02/2021 09:51 AM


Sáng 26/2/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghe báo cáo chuyên đề “Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII ” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ " NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII"

 

Sáng 26/2/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghe báo cáo chuyên đề “Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII ” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề

 

Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện.

Mở đầu buổi báo cáo chuyên đề, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp trên cả ba vấn đề: Văn kiện; Nhân sự và Tổ chức Đại hội.

 

Các điểm cầu nghe báo cáo chuyên đề

 

Báo cáo về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã thông qua 04 Văn kiện, trong đó những điểm mới được khái quát trên 08 vấn đề:

Một là, mới trong việc xác định chủ đề Đại hội XIII. So với Đại hội XII, chủ đề Đại hội XIII có một số điểm mới, đáng chú ý là: (1) Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; (2) Nêu khát vọng phát triển đất nước; (3) Xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Hai là, mới trong xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó, Báo cáo chính trị nêu rõ sau 35 năm đổi mới, đất nước ta có nền kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng ở mức khá cao (khoảng 5,9%/năm). Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết giữa “xây” và “chống”. Riêng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tính đến 30/11/2020, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý cả đương chức và nghỉ hưu. Đặc biệt đã xử lý vi phạm của 04 Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Ba là, mới trong dự báo tình hình thế giới và khu vực. Về dự báo tình hình thế giới, so với Đại hội XII, Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. 

Về tình hình trong nước, Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại  tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp... ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước.

Bốn là, mới trong việc nêu hệ quan điểm chỉ đạo, so với các Đại hội trước, Báo cáo chính trị Đại hội XIII có mục nêu hệ quan điểm chỉ đạo. Đây là một trong những điểm mới nổi bật. Báo cáo chính trị nêu rõ: Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng chủ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm là, mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu. Về các điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu, Báo cáo xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Sáu là, mới trong nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Báo cáo chính trị nêu định hướng phát triển đất nước 10 năm tới: (1) Định hướng về xây dựng, hoàn thiện thể chế; (2) Định hướng về phát triển kinh tế; (3) Định hướng về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; (4) Định hướng phát triển con người và xây dựng nền văn hóa; (5) Định hướng về quản lý phát triển xã hội: (6) Định hướng về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; (7) Định hướng về bảo vệ Tổ quốc; (8) Định hướng về đối ngoại; (9) Định hướng về đại đoàn kết toàn dân tộc; (10) Định hướng về xây dựng Nhà nước; (11) Định hướng về xây dựng Đảng; (12) Về các mối quan hệ lớn.

Bảy là, mới trong xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an  ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tám là, mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Đại hội XII xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII cũng nêu 06 nhiệm vụ trọng tâm. So với Đại hội XII, Báo cáo chính trị có 02 điểm mới: (1) Về cơ cấu: Đại hội XII dành nhiệm vụ 1 và 2 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; Báo cáo chính trị dành nhiệm vụ thứ nhất về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, thêm nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; (2) Về nội dung: Từng nhiệm vụ trọng tâm có những nội dung mới.

Về các đột phá chiến lược. Ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. So với Đại hội XII, Báo cáo chính trị bổ sung, nhấn mạnh những nội dung sau: Về thể chế; Về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Về hệ thống kết cấu hạ tầng.

Sự cụ thể hóa 03 đột phá chiến lược của Đại hội XI, XII vào giai đoạn 05 năm 2021-2025 là một điểm mới của Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Buổi báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã được toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ được vận dụng vào trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy cao cấp lý luận chính trị một cách thiết thực, hiệu quả.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1087
  • Tháng hiện tại: 57991
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970