Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

27/06/2020 12:31 PM


Thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020, chiều ngày 26/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

Thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020, chiều ngày 26/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với việc triển khai thực hiện chủ trương,  Nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức thành công Đại hội  các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra trên diện rộng gần khắp thế giới, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I cũng đã lãnh đạo toàn Học viện tham gia chống dịch đẩy lùi dịch bệnh thành công. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối; Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đặc biệt là các văn bản về Đại hội Đảng các cấp; Lãnh đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt tới cán bộ, viên chức trong đơn vị các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đảng bộ cấp trên.

 

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Học viện xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch về công tác tổ chức; công tác cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Học viện.Về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng, Đảng ủy xác định cần tiếp tục tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn II;  Thực hiện việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết của Đảng bộ, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trực thuộc trong năm 2020 và của nhiệm kỳ mới; Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn đọng.

 

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận về công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, tham mưu giúp việc của Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức Đảng. Nội dung các tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm.

 

Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong rằng, trong 6 tháng cuối năm 2020, với sự quyết tâm, đồng thuận, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị vào các hoạt động chuyên môn; cập nhật các Nghị quyết, chính sách vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác tại Học viện; thực hiện tốt hơn nữa chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, chuyển hóa sự thống nhất tư duy bằng hành động cụ thể trong mỗi cán bộ nhằm giữ vững truyền thống và bản sắc của trường Đảng.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên trình bày tham luận

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Phạm Thanh Hà, Đảng ủy viên phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Phạm Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Vũ Đức Oai, Giảng viên chính khoa Kinh tế chính trị phát biểu tại Hội nghị

Trung tâm Thông tin khoa học