Thông tư liên tịch số: 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp

09/07/2014 08:51 AM


Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định...

BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ

TRUNG ƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp

 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định về “chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp” (sau đây gọi là Quyết định số 84/QĐ-TW);

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản về cơ chế quản lý tài chính của Đảng và Nhà nước hiện hành;

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương đã thống nhất tại Công văn số 4211/CV-TCTW ngày 09/3/2004, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp theo Quyết định số 84/QĐ-TW như sau:

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

1. Đối tượng trực tiếp thực hiện là tổ chức Đảng các cấp ở trong nước gồm:

1.1 Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

1.2 Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các cấp trên cơ sở trong các cơ quan, đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động của Đảng, Nhà nước; trong các tổ chức chính trị xã hội và trong các lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân);

1.3 Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài thành phần kinh tế nhà nước (ngoài quốc doanh);

1.4 Các đảng bộ trên cơ sở không có cơ quan, đơn vị chính quyền cùng cấp, bao gồm:

- Các đảng bộ khối trực thuộc Trung ương;

- Đảng bộ khối cơ quan dân, chính, đảng; các đảng bộ khối khác trực thuộc Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương.

1.5 Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tự lấy thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ bảo đảm toàn bộ chi phí như doanh nghiệp nhà nước.

2. Đối tượng liên quan thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động công tác Đảng:

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có tổ chức Đảng là đối tượng trực tiếp thực hiện ở điểm 1 nêu trên.

- Riêng các cơ quan quận, huyện, thành, thị uỷ; các tỉnh, Thành uỷ trực thuộc Trung ương vừa là đối tượng trực tiếp thực hiện chế độ chi tổ chức đại hội đảng; chi khen thưởng hoạt động công tác đảng, đồng thời là đối tượng có trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác tài chính kế toán đối với tổ chức Đảng cấp dưới.

3. Nội dung các khoản chi hoạt động công tác Đảng thường xuyên của tổ chức Đảng các cấp (điểm 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/01/2003 của Ban Bí thư Trung ương).

II. NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG.

Nguồn kinh phí hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp quy định tại Quyết định số 84/QĐ-TW không bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị chính quyền cùng cấp; cơ quan tài chính Đảng cấp trên (đối với tổ chức Đảng cấp cơ sở không có cơ quan, đơn vị chính quyền cùng cấp) có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc, phương tiện đi lại và cơ sở vật chất cần thiết cho cấp uỷ đảng hoạt động.

1. Nguồn kinh phí.

Căn cứ quy định ban hành tại Quyết định số 84/QĐ-TW và Quyết định số 09/QĐ-TW ngày 24/9/2004 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, nguồn kinh phí hoạt động công tác Đảng thường xuyên và nguồn kinh phí dự trữ của tổ chức Đảng các cấp bao gồm:

1.1. Nguồn kinh phí thường xuyên:

a) Thu đảng phí: là số đảng phí được trích giữ lại ở chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở theo quy định.

b) Ngân sách nhà nước cấp: là số kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho tổ chức Đảng các cấp theo quy định.

c) Nguồn kinh phí khác: là số kinh phí do doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước chuyển sang cho tổ chức Đảng hoạt động theo quy định và thu khác (nếu có).

1.2. Nguồn kinh phí dự trữ: là số đảng phí được trích giữ lại ở các cấp trên cơ sở để sử dụng theo quy định tại Quyết định số 09/QĐ-TW không cân đối vào kinh phí chi thường xuyên của cấp trên cơ sở.

2. Cân đối kinh phí hoạt động công tác Đảng cho các loại hình tổ chức Đảng.

2.1. Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động cho các đối tượng quy định ở điểm 1.1,1.2 và 1.4 Mục I Phần A theo nguyên tắc: ngân sách nhà nước cấp chênh lệch giữa tổng số thu từ đảng phí được trích giữ lại ở chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và thu khác với tổng dự toán chi được duyệt theo mức kinh phí quy định cụ thể tại các điểm 1,2,3 và 4 Mục I Phần B “Những quy định cụ thể” của Thông tư liên tịch này.

2.2 Kinh phí hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tự lấy thu bảo đảm toàn bộ chi phí như doanh nghiệp nhà nước được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi đã trừ đi số thu từ đảng phí được trích lại ở chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và thu khác (nếu có).

2.3 Tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sự nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài thành phần kinh tế nhà nước (ngoài quốc doanh), kinh phí hoạt động thường xuyên được bảo đảm từ các nguồn:

- Thu đảng phí được trích giữ lại ở chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở;

- Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sự nghiệp, tổ chức kinh tế cho hoạt động công tác Đảng được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, tổ chức đó.

- Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động cho tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo nguyên tắc cấp bù trừ giữa tổng nguồn thu từ đảng phí được trích giữ lại, thu khác và khoản hỗ trợ (nếu có) theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TÁC ĐẢNG

1. Chi mua báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII).

- Mỗi chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở được mua một tờ báo Nhân dân hàng ngày và một tờ báo của đảng bộ địa phương mình (kể cả báo Chủ nhật); tổ chức Đảng trong các lực lượng vũ trang được mua thêm tờ báo Quân đội nhân dân hoặc báo Công an nhân dân.

- Mỗi chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, các cấp trên cơ sở được mua một Tạp chí Cộng sản, một Tạp chí Xây dựng Đảng; Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được mua một Tạp chí Thanh niên.

2. Chi bộ Đại hội Đảng các cấp.

2.1 Chi tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn 10.000đồng/đại biểu dự đại hội: (không tính trừ số đảng phí được trích giữ lại ở chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận theo quy định).

Mức chi này bao gồm toàn bộ khoản chi cho trang trí, tài liệu phục vụ đại hội, tiền nước uống và các chi phí khác. Kinh phí do Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn lập dự toán hàng năm và cấp cho chi bộ, đảng bộ bộ phận theo số đại biểu thực tế dự đại hội.

2.2 Đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

- Số ngày đại hội và số đại biểu dự đại hội đảng cấp cơ sở thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Chi tiền ăn mức 15.000đồng/đại biểu dự đại hội/ngày.

- Các chi phí khác (bao gồm toàn bộ các khoản chi cho trang trí, tài liệu phục vụ đại hội, tiền nước uống và các chi phí khác…) cho đại hội chi bộ cơ sở là 200.000 đồng/đại hội; đại hội đảng bộ cơ sở là 300.000đồng/đại hội.

2.3 Đại hội cấp trên cơ sở và đại hội Đảng toàn quốc: do Ban Tài chính - Quản trị Trung ương trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính và Ban tổ chức Trung ương quy định và hướng dẫn cụ thể.

3. Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng.

3.1. Đối tượng áp dụng, hình thức, thẩm quyền, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Quy định số 14/QĐ-TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị (Khoá IX) “Quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” (điểm 36); Văn bản hướng dẫn số 04/HD-TCTW ngày 05/02/2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”

3.2 Căn cứ khả năng nguồn kinh phí dự toán chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng được duyệt, cấp ra quyết định khen thưởng chịu trách nhiệm chi tiền thưởng theo các mức quy định. Tổng kết công tác Đảng hàng năm, nếu Đảng viên, tổ chức Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được khen thưởng theo quy định thì cấp quyết định khen thưởng chỉ được áp dụng mức chi khen thưởng đột xuất cho các loại đối tượng (Phụ lục mức chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương).

4. Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền liên lạc, chi hội nghị, công tác phí, chi cho công tác giáo dục, bồi dưỡng đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng.. và các chi phí đảng vụ khác (ngoài 3 khoản chi trên đây) của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở được quy định như sau:

4.1 Các mức chi cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

4.1.1. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động của Đảng, Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài thành phần kinh tế nhà nước (ngoài quốc doanh):

+ Từ đảng viên thứ 30 trở xuống: 250.000 đồng /đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 31 đến Đảng viên thứ 100: 150.000 đồng /đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 101 trở lên : 50.000 đồng /đảng viên/năm

Mức chi tối thiểu cho một chi bộ cơ sở có 10 đảng viên trở xuống là 2.500.000 đồng/năm.

4.1.2. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn (không kể các xã đặc biệt khó khăn).

+ Từ đảng viên thứ 30 trở xuống: 300.000 đồng /Đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 31 đến đảng viên thứ 100: 200.000đồng /đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 101 trở lên : 60.000 đồng /đảng viên/năm

Mức chi tối thiểu cho một chi bộ cơ sở có 10 đảng viên trở xuống là 3.000.000 đồng/năm.

4.1.3. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở thuộc các xã đặc biệt khó khăn:

+ Từ đảng viên thứ 30 trở xuống: 350.000 đồng /đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 31 đến đảng viên thứ 100: 250.000 đồng /đảng viên/năm

+ Từ đảng viên thứ 101 trở lên : 75.000 đồng /đảng viên/năm

Mức chi tối thiểu cho một chi bộ cơ sở có 10 đảng viên trở xuống là 3.500.000 đồng/năm.

Các xã đặc biệt khó khăn được quy định tại các văn bản: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999; Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 12/7/2000; Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001; Quyết định số 120/2002/QĐ-TTg ngày 13/9/2001 và Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg ngày 12/11/2003.

4.1.4. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân).

- Nếu làm nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu; đóng quân trên các địa bàn biên giới, hải đảo, các tầu hải quân, các xã đặc biệt khó khăn; được áp dụng mức chi như đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn quy định tại điểm 4.13.

-Nếu đóng quân trên các địa bàn khác được thực hiện mức chi như quy định tại điểm 4.11.

Đối tượng cụ thể do Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an trung ương hướng dẫn thực hiện.

4.1.5. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tự lấy thu bảo đảm toàn bộ chi phí như doanh nghiệp nhà nước:

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tỷ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ công nhân viên từ 25% trở lên : chi hoạt động công tác Đảng được tính mức 0,5% (năm phần nghìn) trên tổng quỹ tiền lương thực tế của đơn vị.

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tỷ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ công nhân viên dưới 25% được tính mức 0,4% (bốn phần nghìn) trên tổng quỹ tiền lương thực tế của đơn vị.

4.2. Một số ví dụ cách tính theo các mức quy định trên:

Ví dụ 1: Đảng bộ cơ sở phường A có 470 đảng viên:

30 đảng viên x 300.000đ = 9.000.000 đồng

70 đảng viên x 200.000đ = 14.000.000 đồng

370 đảng viên x 60.000đ = 22.200.000 đồng

Cộng: 45.200.000 đồng

Ví dụ 2: Chi bộ cơ sở xã B (xã đặc biệt khó khăn) có 35 đảng viên

30 đảng viên x 350.000đ = 10.500.000 đồng

5 đảng viên x 250.000đ = 1.250.000 đồng

Cộng: 11.750.000 đồng

Ví dụ 3: Chi bộ cơ sở cơ quan X có 7 đảng viên thì được tính mức chi thường xuyên tối thiểu là 2.500.000 đồng.

Ví dụ 4: Đảng bộ cơ sở doanh nghiệp nhà nước Z có 1.200 cán bộ công nhân viên, trong đó có 90 đảng viên (tỷ lệ đảng viên/cán bộ công nhân viên = 7,5%) tổng quỹ lương thực tế toàn doanh nghiệp năm 2002 là 17.280.000.000 đồng. Số kinh phí cho hoạt động công tác Đảng như sau:

Tỷ lệ đảng viên/cán bộ công nhân viên < 25%, vì vậy:

17.280.000.000 đồng x 0,4% = 69.120.000 đồng.

Công thức tổng quát dự toán chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng:

 

Tổng dự toán của chi bộ cơ  sở, đảng bộ cơ sở

=

Chi mua báo, tạp chí của Đảng

+

Chi đại hội đảng (nếu có)

+

Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng

+

Chi định mức tính theo số lượng đảng viên hoặc tỷ lệ % tiền lương thực tế của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…

 

 

5. Chi hoạt động thường xuyên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở.

5.1. Các đảng bộ cấp trên cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động được áp dụng theo định mức phân bổ ngân sách nhà nước quy định cho các đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, Ban Đảng cùng cấp:

- Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở ở Trung ương được bố trí định mức chi theo quy định tại Quyết định số 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở ở địa phương bố trí chi hoạt động theo mức phân bổ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định đối với cơ quan Đảng địa phương cùng cấp.

- Riêng các đảng bộ trên cơ sở trong quân đội nhân dân, công an nhân dân được áp dụng định mức tính dự toán ngân sách nhà nước quy định cho các cơ quan, đơn vị chính quyền, quân chính cùng cấp.

5.2. Các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc hệ thống các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tự lấy thu bảo đảm toàn bộ chi phí như doanh nghiệp nhà nước.

5.2.1. Tổ chức Đảng cấp trên cơ sở có doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cùng cấp thì do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bảo đảm kinh phí hoạt động theo mức và cách tính quy định tại điểm 5.1.

5.2.2. Tổ chức Đảng cấp trên cơ sở không có doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cùng cấp thì do ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động theo mức và cách tính quy định tại điểm 5.1.

6. Các mức chi trong quy định này là mức chi tối thiểu, là căn cứ xác định dự toán chi cho tổ chức Đảng các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tài chính, ngân sách, Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị quy định mức hỗ trợ bổ sung để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng các cấp.

 

Thông tư liên tịch 255/2004 (Tiếp): 

  • Đang truy cập:36
  • Hôm nay: 1042
  • Tháng hiện tại: 50949
  • Tổng lượt truy cập: 176522
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970