Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên với công tác phát triển giảng viên trẻ ở Học viện Chính trị khu vực I

20/06/2014 08:08 AM


Học viện Chính trị khu vực I là một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng...

 

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC

PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TRẺ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Học viện Chính trị khu vực I là một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng. Theo tinh thần Quyết định số 224/QĐ-TW ngày 6/1/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực I được xác định là: trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện; cấp cơ sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố; cấp vụ thuộc Bộ, Ban, ngành Đảng, Đoàn thể cơ quan trung ương trên địa bàn và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Khoa học chính trị và khoa học lãnh đạo quản lý; về những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong nước và trên thế giới. Đồng thời, nghiên cứu lý luận Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học nhân văn khác.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I có những bước phát triển liên tục, ngày càng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng, đảm nhận nhiệm vụ của Đảng giao phó. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viên trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn kiên trì phấn đấu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I luôn phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Theo số liệu thống kê năm 2012, số lượng đoàn viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn tại Học viện là 93 người, chiếm tỷ lệ 30% trong tổng số cán bộ công chức, viên chức Học viện. Độ tuổi bình quân của đội ngũ cán bộ trẻ là 24 tuổi. Về trình độ văn hóa, có 56 cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng, chiếm 60,21%; 27 cán bộ có trình độ Thạc sĩ chiếm, 29,03%. Về trình độ lý luận chính trị có 17 cán bộ đạt trình độ sơ cấp, chiếm 18,27%; 61 cán bộ có trình độ trung cấp, chiếm 65,59%; 15 cán bộ có trình độ cao cấp, chiếm 16,12%. Đây là nguồn nhân lực có tiềm năng, là thế hệ thứ 3 sẽ kế tục thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tương lai phát triển tốt của Học viện. Bên cạnh đó, họ có tính năng động, sáng tạo cao, ham học hỏi, dám thử thách, là nhân tố thúc đẩy cái mới, tạo ra một không khí và phong cách làm việc hiện đại trong Học viện. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nhấn trên thì lực lượng cán bộ trẻ ở Học viện hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế: Ý thức tự rèn luyện, phấn đấu, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận đoàn viên thanh niên còn thấp; Số lượng cán bộ trẻ được lên lớp giảng dạy cao cấp lý luận chính trị còn khiêm tốn mặc dù hoạt động đào tạo, giảng dạy là nhiệm vụ chính đối với các giảng viên; Mức độ tham gia của các đoàn viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng chưa thật sự đồng đều, chủ yếu mới dừng lại ở những nghiên cứu khoa học cấp khoa, phòng và Học viện.

Để xây dựng Học viện thực sự trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, việc bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trở thành nhu cầu cấp bách bởi đây chính là đội ngũ kế cận, là tương lai của nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám đốc các thời kỳ đều rất chú trọng từ khâu tuyển dụng đến đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ cán bộ. Trong đào tạo đã coi trọng cả nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức tác phong, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm lẫn kiến thức thực tiễn, ngày nay còn bao hàm cả kiến thức ngoại ngữ và tin học. Trong công cuộc phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ đầy khó khăn thách thức nhưng cũng đầy ý nghĩa và có tầm quan trọng lớn lao đó, tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện vinh dự được đóng góp một phần không nhỏ. Sự đóng góp đó được thể hiện ở vai trò mà tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện đã phát huy trong thời gian qua trong việc bồi dưỡng, phát triển cán bộ, thanh niên, giảng viên trẻ tại Học viện. Vai trò đó được thể hiện:

Một là: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện là nơi tổ chức các hoạt động để cán bộ giảng viên trẻ tham gia bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệpkiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi đôi với không ngừng sáng tạo lý luận trong quá trình đổi mới đi lên CNXH ở nước ta.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong thanh niên, cán bộ giảng viên trẻ được trang bị quan điểm, lập trường tư tưởng vững chắc và được hun đúc niềm tin khoa học vào lý luận cách mạng. Qua các hoạt động sinh hoạt chính trị của Đoàn Thanh niên, cán bộ, giảng viên trẻ nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đào tạo và cán bộ cho Đảng, cho đất nước; từ đó tạo động lực thúc đẩy họ phải tự trang bị cho mình các kĩ năng sư phạm dưới nhiều hình thức như: tham gia dự giờ giảng viên có kinh nghiệm, quan sát, tìm hiểu thêm qua sách vở… để tích lũy tri thức và kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy khi lên lớp.

Hai là: Đoàn Thanh niên Học viện tạo môi trường để cán bộ, giảng viên trẻ được trau dồi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Định hướng chiến lược của tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện là phải xây dựng được các “sân chơi” đa dạng về chuyên môn để đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giảng viên trẻ cùng tham gia như: sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ giảng viên, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia đầu ngành…; thông qua đó họ có cơ hội để rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Cán bộ trẻ Học viện có đặc điểm tâm lý chung là e ngại, chưa mạnh dạn ở các diễn đàn lớn, nhưng ở các diễn đàn của thanh niên thì họ lại rất mạnh dạn, dám nói lên quan điểm, cách suy nghĩ của mình. Do đó Đoàn Thanh niên Học viện đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các “sân chơi” như vậy. Để thực hiện 2 nhiệm vụ chính đối với cán bộ, giảng viên trẻ là giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ chức Đoàn Thanh niên xác định phải là cầu nối, là đầu mối để hỗ trợ, giúp đỡ cho cán bộ, giảng viên trẻ thực hiện 2 nhiệm vụ này. Trong giảng dạy, tổ chức Đoàn phải thành lập cho được các hình thức sinh hoạt của giảng viên trẻ để thanh niên có cơ hội tập giảng, trau dồi khả năng sư phạm. Trong nghiên cứu, tổ chức Đoàn Học viện xác định sẽ kiến nghị với Học viện để tổ chức Đoàn là một đầu mối nghiên cứu khoa học trong Học viện, qua đó Đoàn chủ động tổ chức các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học để cán bộ trẻ có điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn. Đây cũng là cơ sở để cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho các nhóm nghiên cứu mạnh trong Học viện.

Ba là, Đoàn Thanh niên Học viện đóng vai trò bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho cán bộ, giảng viên trẻ. Với đặc thù là trường Đảng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung - cao cấp trong hệ thống chính trị. Do đó Đoàn thanh niên cần tổ chức các hoạt động thực tế để giảng viên trẻ có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu tình hình địa phương, đặc điểm các ngành, các lĩnh vực. Qua đó tạo điều kiện và môi trường để giảng viên trẻ học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tế cần thiết để chuẩn bị hành trang vào nghề.

Bốn là, cùng với công tác phát triển trở thành người giảng viên và cán bộ công chức, viên chức kiểu mẫu, tuổi trẻ Học viện Chính trị khu vực I phải thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Học viện. Là những cán bộ trẻ ưu tú được tuyển dụng về công tác tại các đơn vị của Học viện Chính trị khu vực I - Là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên của Học viện phải ra sức phấn đấu, trau dồi lý tưởng cách mạng của Đảng, tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, xây dựng lập trường cách mạng đúng đắn, có lối sống trung thực thẳng thắn, phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ mọi người trong từng đơn vị, phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của Học viện với phương châm "vừa hồng, vừa chuyên" như Bác Hồ đã từng căn dặn.

Vì vậy mỗi người phải xây dựng cho mình tiêu chí phấn đấu để được đứng trong đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; cùng với sự cố gắng của mỗi đoàn viên thanh niên, các chi bộ, các đơn vị trong Học viện có kế hoạch cụ thể và định hướng để đoàn viên thanh niên Học viện cũng có kế hoạch làm việc với các chi bộ, các đơn vị để thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của đoàn thanh niên đối với tuổi trẻ Học viện để họ phấn đấu vươn lên góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời kỳ mới.

Tóm lại, cán bộ, giảng viên trẻ với rất nhiều khó khăn ban đầu, họ rất cần sự quan tâm giúp đỡ và tạo môi trường tốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để họ phấn đấu và trưởng thành. Trong đó Đoàn thanh niên Học viên Chính trị khu vực I với vai trò nhiệm vụ của mình luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ cùng với cán bộ, giảng viên trẻ trong những bước đầu của sự nghiệp. Dù chưa thực sự đề cập một cách đầy đủ về công tác phát triển của cán bộ, giảng viên trẻ, nhưng Đoàn Thanh niên luôn coi trọng và xác định rõ vai trò của Đoàn trong việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện.

                                                                        Đoàn Thanh niên Học viện CT khu vực I

 

 

Tài liệu tham khảo

  1. Vũ Đình Hòe, Đoàn Minh Huấn (2008), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia.
  2. Đoàn Minh Huấn (2013), Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm (1953 - 2013), http://hcma1.vn/
  3. Tô Ngọc Quyết, Bài viết: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1- 60 năm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, Tạp chí giáo dục lý luận, số 205 (11/2013).
  4. Báo cáo tông tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, Đoàn TNCS HCM Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

 

  • Đang truy cập:50
  • Hôm nay: 965
  • Tháng hiện tại: 50872
  • Tổng lượt truy cập: 176445
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970