Thông báo số 506/TB-HVCTKV I Thực hiện đề án tốt nghiệp hệ đào tạo CCLLCT

31/08/2017 02:14 AM


Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu thực hiện một số nội dung bảo vệ đề án tốt nghiệp đối với các lớp tổ chức bảo vệ...