Thông báo số 171/TB-HVCTQG về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức Những vấn đề kinh tế chính trị Việt Nam sau 30 năm đổi mới

20/05/2015 09:21 AM


Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2015 của Học viện...